Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 5 konuk çevrimiçi
Profesyonel Bina Yönetimi Bina Yönetimi Giderlerin Paylaştırılması
4
3
2
1
Bina Yönetimi Giderlerin Paylaştırılması

Yöneticinin Görevleri:(Kat Mülkiyeti Kanununa Göre)

Kat Mülkiyeti Kanunu Genel yönetim işlerinin görülmesi.

Madde 35 - Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir;yönetim planında aksine hüküm olmadıkça,yönetici aşağıdaki işleri görür.

a-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

b-Ana gayri menkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması,bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

c-Ana gayri menkulün sigorta ettirilmesi.

d-Ana gayri menkulün genel yönetim işleriyle korunma onarım,temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer,sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde,kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde,geri kalan işler için tekrar avans toplanması.

e-Ana gayri menkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

f-Ana gayri menkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

g-Ana gayri menkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.

h-Ana gayri menkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin,onlar adına alınması.

i-Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.

j-Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına,fakat ana gayri menkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle,hesap açtırılması.

k-Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

Diğer Bazı Görevler:

1.Yıllık İşletme Projesinin hazırlanıp onaylatılması.
2.Kolluk Kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi.
3.Karar ve işletme defterlerinin yasal sürelerde tasdiki
4.Personel ile (kapıcı vs) sözleşmeler yapmak.
5.SSK prim bordroları tanzim etmek çalışma bakanlığına işe başlayan personeli yasal
sürelerde bildirmek.
6.Personel Kıdem tazminatı fonu oluşturmak.
7.Kaloriferci belgesi ve Asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemleri takip etmek
8.Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periyodik bakımları yaptırmak
9.Giriş kapısına - ad soyad ve telefonlarını yazmak
10.Apartman adına dışarıdan alınan hizmetler için sözleşmeler yapmak
11.Apartmanın 3. şahıslara vereceği hasarların tedbirini almak. (Örn. Kopan sıvanın düşerek arabalara zarar vermesi)

Özet: Yönetici kat maliklerinin vekili durumundadır ve hizmetlerin aksamaması için borcunu ödemeyen daire sakinini dava etmesi ,icra takibi yapmasından farklı kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak birçok görevi vardır

Bu görevleri yerine getirirken Apartman yöneticilerinin en çok zorlandığı konunun para tahsil edememekten dolayı komşularını icraya verme konusudur. Halbuki profesyonel yöneticiler komşuluk ilişkisi ile bağlı olmadıkları için bu işi çok kolay yapabilmektedirler.