Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 5 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler 15. Hukuk Dairesi-Eksik ve Ayıplı İşler
4
3
2
1
15. Hukuk Dairesi-Eksik ve Ayıplı İşler

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2179

K. 2006/122

T. 20.1.2006

• EKSİK VE AYIPLI İŞLER ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )

• KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili İstemi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )

• YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ( Eksik ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili İstemi - Arsa Sahibinin Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı/Davanın Yükleniciye Karşı Bağımsız Bölüm Malikleri Tarafından Açılması Gereği )

818/m. 360

ÖZET : Dava, eksik ve ayıplı işlerin bedellerinin tahsili istemiyle açılmıştır. Dava dışı yüklenici şirketin payına düşen ve şirket tarafından satılan bağımsız bölümler ile bu bağımsız bölümlerin ortak yerlerdeki payları nedeniyle davalı arsa sahibinin sorumlu tutulması mümkün değildir. Apartman yönetimi ile davalı arasında yapılmış bir sözleşme bulunmadığından, yönetici tarafından bu davanın açılması mümkün değildir. Davanın bağımsız bölüm malikleri tarafından açılması gerekir. Ancak apartman yöneticisi aynı zamanda bağımsız bölüm maliki olduğundan bu davayı kendisine ait bağımsız bölüm ile ortak yerler yönünden payı oranında açabilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili ile davalı vekili geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eksik ve ayıplı işlerin bedellerinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava konusu bina Altındağ İlçesi F.Çelik Mahallesi 20250 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerine Ankara 5.Noterliğinin 30.7.1999 tarihli düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle yapılmıştır. Söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre davalı Osman arsa sahibidir. Yüklenici ise dava dışı ... İnşaat Dekorasyon Turizm İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketidir. Dava, verilen yetkiye dayanılarak Topçular Apartmanı yöneticisi Şenol tarafından açılmıştır. Apartman yönetimi ile davalı arasında yapılmış bir sözleşme bulunmadığından, yönetici tarafından bu davanın açılması mümkün değildir. Davanın bağımsız bölüm malikleri tarafından açılması gerekir. Ancak apartman yöneticisi Şenol aynı zamanda bağımsız bölüm maliki olduğundan bu davayı kendisine ait bağımsız bölüm ile ortak yerler yönünden payı oranında açabilir. Dava açılmasına yetki veren diğer bağımsız bölüm malikleri yönünden, usul ekonomisi dikkate alınarak, davanın dinlenebilmesi için davayı açan avukata vekaletname vermeleri zorunludur. Ayrıca inşaat kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre yapıldığından ve bağımsız bölümlerin bir kısmı dava dışı yüklenici şirkete ait olduğundan, davalı arsa sahibi kendi payına düşen ve sattığı bağımsız bölümler ile ortak yerlerden bu bağımsız bölümlere düşen pay oranında eksik işler ile gizli ayıpların giderilmesinden sorumludur. Dava dışı yüklenici şirketin payına düşen ve şirket tarafından satılan bağımsız bölümler ile bu bağımsız bölümlerin ortak yerlerdeki payları nedeniyle davalı arsa sahibinin sorumlu tutulması mümkün değildir. Mahkemece belirtilen konular üzerinde durulmadan ve herhangi bir ayrım yapılmadan, yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır. Yapılacak iş, davalı arsa sahibi Osman tarafından payına düşmesi sonucu satılan bağımsız bölümler belirlenerek, bunları satın alanlardan davacı vekiline vekaletname vermek suretiyle davaya taraf olanların bağımsız bölümleri ve ortak yerlerdeki payları dikkate alınarak, eksik bırakılan ve gizli ayıp niteliğinde ayıplı olan işlerin giderilme bedelleri konusunda bilirkişilerden ek rapor alınmak suretiyle değerlendirme yapılıp sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir.

2- Yargılama sonucunda hüküm davanın tarafları ile ilgili olarak kurulur. Bu kurala karar altına alınan vekalet ücretleri de dahildir. Karar altına alınan vekalet ücretinin avukata ait olması, vekalet ücretlerinin avukatlara verilmesi şeklinde karar verilmesini gerektirmez. Çünkü avukat davanın tarafı değildir. Mahkemece davanın tarafı olmayan avukatlara vekalet ücretlerinin verilmesine şeklinde karar oluşturulması da hatalı olmuştur.

Yukarıda açıklanan ayrımlar yapılmadan ve vekaletnameler istenip taraf teşkili tamamlanmadan, yazılı şekilde karar oluşturulması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 450,000 YTL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 20.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.