Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 5 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler 18. Hukuk Dairesi-Genel Kurul Kararları İptali
4
3
2
1
18. Hukuk Dairesi-Genel Kurul Kararları İptali

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/7537

K. 2010/838

T. 28.1.2010

• GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Kat Maliklerini Temsilen Yöneticiye Husumet Yöneltilerek Açılabileceği - Yeni Yönetici Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )

• HUSUMET ( Genel Kurul Kararlarının İptali Talebi - Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talepli Davalar Yöneticiye Husumet Yöneltilerek Açılabileceği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Talepli Davalar Yöneticiye Husumet Yöneltilerek Açılabileceği )

634/m.38

1086/m.38

ÖZET : Dava, genel kurul kararlarının iptali talebine ilişkindir. Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilerek açılabilir. Yeni yönetici davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra karar verilmesi gerekirken eski yönetici aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde, 09.04.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile devamında aynı usulle alınmış olması muhtemel olağan ve olağanüstü tüm kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın husumet yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, ana taşınmazın kat malikleri kurulunca 09.04.2006 günlü olağanüstü genel kurul toplantısı ile bunun devamında aynı usulle alınmış olması muhtemel olağan ve olağanüstü tüm kat malikleri kurulu kararlarının iptalini istemiş, mahkemece husumet ehliyetinin yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davalı Duran'ın iptali istenen kararın alındığı 09.04.2006 günü ana taşınmazın yöneticisi olduğu, daha sonraki tarihlerde apartmana yeni yönetici olarak Osman'ın seçildiği anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 38. maddesine göre kat malikleri kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar kat maliklerini temsilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. Yasanın bu hükmü dikkate alınarak ve usul ekonomisi de gözetilerek yeni yönetici Osman davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilip toplanacak deliller doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.