Ana Menü

Servis ve Çalışma Takvimi

  • Genel Kurul hazırlık ve toplantıları        
  • Denetimler ve güncellemeler
  • İnşaat İşleri  şartname & teklif
  • Abonelik işlemleri 

Kimler Online

Şuanda 17 konuk çevrimiçi
Faydalı Bilgiler 14. Hukuk Dairesi-Apartman Yöneticisi
4
3
2
1
14. Hukuk Dairesi-Apartman Yöneticisi

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/13913

K. 2009/14427

T. 21.12.2009

APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Yetki Verilmiş Olmadıkça Ortak Alanlarla İlgili Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )

• ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yönetici Yetki Verilmiş Olmadıkça Ortak Alanlarla İlgili Davayı Açamayacağı )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Apartman Yöneticisi Yetki Verilmiş Olmadıkça Ortak Alanlarla İlgili Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )

• GEÇİT HAKKI KURULMUŞ YER ( Apartman Yöneticisi Yetki Verilmiş Olmadıkça Apartman Lehine Geçit Hakkı Kurulmuş Yerle İlgili Olarak Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )

• ORTAK ALAN ( Apartman Yöneticisi Yetki Verilmiş Olmadıkça Ortak Alanlarla İlgili Elatmanın Önlenmesi Davası Açamayacağı )

634/m. 35, 38, 40

4721/m.748

818/m.388

ÖZET : Davacı apartman yöneticisi, apartman lehine geçit hakkı kurulmuş yere davalının duvar yapmak suretiyle el attığı iddiasıyla el atmanın önlenmesini talep etmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman yöneticisinin görev ve yetkileri ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Yöneticinin, mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlı olan ortak alana el atmanın önlenmesi davası açma görev ve yetkisi yoktur. Yetki verilmiş olmadıkça apartman lehine geçit hakkı kurulmuş yerle ilgili olarak el atmanın önlenmesi davası açamaz.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 27.06.2006 gününde verilen dilekçe ile el atmanın önlenmesi ve ecrimisil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02.12.2008 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı apartman yöneticisi, apartman lehine geçit hakkı kurulmuş yere davalının duvar yapmak suretiyle el atmasının önlenmesi istemiyle bu davayı açmıştır.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece bilirkişi krokisinde ( A )harfi ile gösterilen ve davacı parseli lehine geçit tesis edilmiş yere davalının el atmasının önlenmesine karar verilmiştir.

Hükmü davalı temyiz etmiştir.

Görüldüğü üzere dava, apartmanın ortak kullanımı için geçit irtifakı kurulduğu ileri sürülen yere müdahalenin önlenmesi istemiyle ve 21 sayılı parsel üzerindeki apartman yöneticisi tarafından açılmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesi, yöneticinin bu sıfatı sebebiyle görev ve yetkilerinin neler olduğunu belirlemiştir. Bunların içinde apartman yöneticisinin eldeki davaya konu edilmiş bulunan ve mülkiyet hakkı ile sıkı sıkıya bağlı olan ortak alana el atma sebebiyle müdahalenin önlenmesi davası açma görev ve yetkisi yoktur. Aynı Yasanın 38. maddesi gereğince kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup 40. maddesi hükmüne göre kural olarak vekilin haklarına sahip olan yönetici bu özel durumu sebebiyle Borçlar Kanunu'nun 388. maddesi hükmü karşısında hususi bir selahiyeti haiz olmadıkça dava açamaz.

Somut uyuşmazlıkta, kat malikleri kurulunca davacıya dava açılmadan önce açık bir yetki verilip verilmediği araştırılmamış, varsa dayanağı da dosyaya getirilmemiştir. Diğer yandan, kurulduğu iddia edilen geçitin Türk Medeni Kanunu'nun 748. maddesi uyarınca tescil edilip edilmediği de araştırma dışı bırakılmıştır. Öncelikle davacı apartman yöneticisinin dava açma yetkisi olup olmadığı, başka bir ifade ile aktif dava ehliyeti bulunup bulunmadığı yönü üzerinde durulmalı, dava açma ehliyeti varsa yukarıda sözü edilen tapu kayıtlarına 22 sayılı parsel üzerinden 21 sayılı parsel için geçit kurulup kurulmadığı ilgili tapu sicil müdürlüğünden sorulmalı, kurulmuşsa geçit krokisi de istenmelidir.

Değinilen hususlar üzerinde durulmadan davanın yazılı bazı gerekçelerle kabul edilmesi doğru görülmediğinden, karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 21.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.